Star - Asteroid

7103 White Star
7103 White Star
7201 Goldon
7201 Goldon
7501 Greggio
7501 Greggio
7502 Moai
7502 Moai
7701 Atlantic Blue
7701 Atlantic Blue
7904 Deep Purple
7904 Deep Purple
7905 Grey Star
7905 Grey Star
A101 Asteroid White
A101 Asteroid White
A501 Asteroid Mocha
A501 Asteroid Mocha
A502 Asteroid Brown
A502 Asteroid Brown
A503 Asteroid Dark
A503 Asteroid Dark
A504 Asteroid Cream
A504 Asteroid Cream
A505 Asteroid Taupe
A505 Asteroid Taupe
A901 Asteroid Grey
A901 Asteroid Grey